Rejestr Zastawów Skarbowych

  Rejestr Zastawów Skarbowych

  Rejestr Zastawów Skarbowych

  Od dnia 01.07.2017 r. tworzy się Rejestr Zastawów Skarbowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie prowadzony) w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Powyższe zmiany wprowadzają model, w którym wszystkie składane wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu będą obsługiwane przez organ prowadzący rejestr zastawów, tj. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wnioski o wpis zastawu skarbowego do rejestru będą przesyłane przez organy uprawnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do rejestru zastawów skarbowych zapewnia się organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru (wyszukiwanie danych oraz składanie wniosków o wpis) oraz organom egzekucyjnym w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań (wyszukiwanie danych). Powyższy dostęp będzie przydzielany uprawnionym podmiotom na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr. Strukturę rejestru zastawów, sposób przesyłania wniosków o wpis, wzory wniosków o wpis oraz wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1287).

  Powyższe rozporządzenie określa również tryb zapewnienia dostępu do rejestru zastawów organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

  Od 17 października 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzony jest przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

  Na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych można uzyskać następujące dokumenty:

  • Wypis zawierający informacje w zakresie obciążenia ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji Podatkowej), a także informacje dotyczące wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, oznaczenie organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru zastawów, numer jego wniosku o wpis oraz datę powstania zastawu skarbowego,
  • Zaświadczenie o braku wpisu zainteresowanego (podmiot występujący o wydanie zaświadczenia)  do rejestru zastawów lub o wpisie zainteresowanego do rejestru zastawów jako właściciela obciążonych zastawem ruchomości lub prawa majątkowego wraz z danymi dotyczącymi: przedmiotu zastawu skarbowego, wysokości zabezpieczonych zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy i numer jego wniosku o wpis, daty powstania zastawu skarbowego.

  Wskazane dokumenty są wydawane wyłącznie przez naczelników urzędów skarbowych, do których wpłynie stosowny wniosek (niezależnie od ich właściwości miejscowej).  

  Opłata za wydanie wypisu z rejestru oraz zaświadczenia wynosi 50 zł, którą należy dokonywać na rachunek bankowy urzędu skarbowego, do którego wpłynął stosowny wniosek.

  Ponadto Rejestr Zastawów Skarbowych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Bezpłatne wyszukiwanie (wg kryterium przedmiotowego) w rejestrze zastawów informacji o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji Podatkowej) jest udostępnione zainteresowanym za pośrednictwem aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/rzsw (link otwiera okno w innym serwisie).

  Wzór wniosku o wydanie wypisu/zaświadczenia WW-1 (link otwiera okno w bieżącym serwisie)

  Rejestr zmian