Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, mogą być zgłaszane do
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin


  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego. Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1, 2 przez:

  1. Dyrektora i Zastępców Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 48 03 602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  • od poniedziałku do piątku w godz. : 8.00 – 15.00, nr tel. 91 48 03 718 lub 91 48 03 439, 91 48 03 750,
  • dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. : 16.00 – 17.00.

  Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, dyżur po godzinach pracy Izby odbywa się w najbliższym dniu roboczym.

  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu pierwszej instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  Skargi i wnioski pisemne można przesyłać:

  1)  na adres Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie ul. Roosevelta 1, 2, 70-525 Szczecin,

  2)  pocztą elektroniczną na adres: ias.szczecin@mf.gov.pl ( z podaniem adresu zamieszkania wnoszącego skargę i wniosek)

  Skargi i wnioski dotyczące Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie można wnieść osobiście w siedzibie Ministerstwa Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15 (środa 8.15-18.00)
  Skargi i wnioski dotyczące Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie można także przesłać do Ministerstwa Finansów:
  1) na wyżej wymieniony adres;
  2) faxem pod numer : 22 694 39 59;
  3) pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mf.gov.pl (z podaniem adresu zamieszkania wnoszącego skargę lub wniosek).

  Skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie.
  W skardze lub wniosku należy zamieścić imię, nazwisko i adres. Brak tych elementów skutkuje pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpoznania.

  Petycje
   
  1.  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
   
  2.  Przedmiot petycji:
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
   
  3.  Sposób składania petycji:
  Petycję można złożyć w następujący sposób:
  przesłać listownie
  przesłać faksem
  przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie w godzinach pracy Izby.
  Petycji nie można złożyć telefonicznie.
   
  4.  Wymogi formalne petycji:
  Petycja powinna zawierać:
  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
  jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
   
  5.  Składanie petycji w interesie podmiotu trzeciego:
  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:
  - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  - miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  - adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  - zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   
  6.  Uwagi:
  O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 07:35 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2019 12:44
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian