Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, mogą być zgłaszane do:

  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych woj. zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1, 2 przez:

  1. Dyrektora i Zastępców Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 48 03 602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie:
  • od poniedziałku do piątku w godz. : 8.00 – 15.00, nr tel. 91 48 03 718  lub 91 48 03 439, 91 48 03 417,
  • dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. : 16.00 – 17.00.

  Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, dyżur po godzinach pracy Izby odbywa się w najbliższym dniu roboczym.
  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu pierwszej instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.
  Skargi i wnioski pisemne można przesyłać:

  1. na adres Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie ul. Roosevelta 1, 2, 70-525 Szczecin,
  2. pocztą elektroniczną na adres: ias.szczecin@mf.gov.pl ( z podaniem adresu zamieszkania wnoszącego skargę i wniosek).

  Skargi i wnioski dotyczące Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie można wnieść osobiście w siedzibie Ministerstwa Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15 (środa 8.15-18.00).
  Skargi i wnioski dotyczące Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie można także przesłać do Ministerstwa Finansów, na wyżej wymieniony adres:

  1. faxem pod numer : 22 694 39 59,
  2. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mf.gov.pl (z podaniem adresu zamieszkania wnoszącego skargę lub wniosek),
  3. przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP na adres: /nd9v6m8e1t/SkrytkaESP.

  Skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie. W skardze lub wniosku należy zamieścić imię, nazwisko i adres. Brak tych elementów skutkuje pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpoznania.

  Petycje

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

  Przedmiot petycji

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Sposób składania petycji

  Petycję można złożyć w następujący sposób:

  • przesłać listownie,
  • przesłać faksem,
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie w godzinach pracy Izby.

  Petycji nie można złożyć telefonicznie.

  Wymogi formalne petycji

  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
  • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  Składanie petycji w interesie podmiotu trzeciego

  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:

  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  • zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Uwagi

  O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


  Petycja z dnia 28 kwietnia 2021 r.

  Petycja z dnia 26 kwietnia 2017 r.

  Odpowiedź na petycję z dnia 26 kwietnia 2017 r.

  Petycja z dnia 24 lipca 2020 r. dotycząca likwidacji Punktu Obsługi Podatnika w Łobzie

  Odpowiedź na petycję z dnia 24 lipca 2020 r.

  Petycja dotycząca likwidacji Punktu Obsługi Podatnika w Łobzie z dnia 27.07.2020

  Odpowiedź na petycję z dnia 27 lipca 2020 r.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 07:35 Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2021 10:48
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian