Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

  Podstawa prawna skarg i wniosków

  Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

  • działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775) Dział VIII Skargi i wnioski;
  • rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku, poz. 46);
  • w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie zasady składania skarg i wniosków reguluje Instrukcja określająca zasady załatwiania skarg i wniosków, informacji sygnalnych oraz petycji w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie, stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z 10 września 2021 roku;

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora i pracowników Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (naczelników i pracowników urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie), naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Jak złożyć skargę lub wniosek

  Skargę lub wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres: Izba Administracji Skarbowej, 70-525 Szczecin ul. F. D. Roosevelta 1,2;
  • złożyć osobiście w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej, przy ul. F. D. Roosevelta 1,2 w Szczecinie w godz. 7.00 – 15.00, pokój nr 9 (parter);
  • złożyć osobiście w siedzibie urzędu skarbowego lub przesłać na adres urzędu skarbowego, którego dotyczy skarga lub wniosek;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ias.szczecin@mf.gov.pl (z podaniem adresu zamieszkania wnoszącego skargę lub wniosek);
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej:e-PUAP;
  • złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Izby Administracji Skarbowej, przy ul. F. D. Roosevelta 1,2 w Szczecinie we wszystkie dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.00, a w poniedziałki od 15.00 do 16.30.

  W sprawach skarg i wniosków petenci przyjmowani są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przez:

  • Dyrektora i Zastępców Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, po ustaleniu terminu spotkania telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro);
  • pracowników komórki kontroli wewnętrznej Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00;
  • dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.30.
   Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, dyżur po godzinach pracy Izby odbywa się w najbliższym dniu roboczym.

  Skargi i wnioski dotyczące Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie możesz wnieść osobiście w siedzibie Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, od poniedziałku do piątku godz. 8.15 - 16.15 (środa 8.15-18.00).

  Skargi i wnioski dotyczące Izby Administracji Skarbowej w Szczeciniemożesz także przesłać do Ministerstwa Finansów:

  1. na wyżej wymieniony adres;
  2. faxem pod numer: 22 694-39-59;
  3. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mf.gov.pl (z podaniem adresu zamieszkania wnoszącego skargę lub wniosek);

  Ważne!

  Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

  Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.

  Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Izby. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

  KLAUZULA INFORMACYJNA 

  dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku z wniesionymi do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie skargami, wnioskami i petycjami

  W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej „RODO" poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, ul. F.D. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin.

  2.  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych adres e- mail: iod.szczecin@mf.gov.pl.

  3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46) oraz  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych z rozpatrzeniem wniesionej przez Panią/Pana skargi wniosku lub petycji.

  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe:

  • mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 3. W przypadku braku podania danych skarga, wniosek lub petycja nie będzie procedowana.

  8. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane podane przez osobę składającą skargę, wniosek lub petycję do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

  9.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Petycje

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

  Przedmiot petycji

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Sposób składania petycji

  Petycję można złożyć w następujący sposób:

  • przesłać listownie,
  • przesłać faksem,
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie w godzinach pracy Izby.

  Petycji nie można złożyć telefonicznie.

  Wymogi formalne petycji

  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
  • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  Składanie petycji w interesie podmiotu trzeciego

  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:

  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  • zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Uwagi

  O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Petycja z 26 kwietnia 2017 r.

  Odpowiedź na petycję z 26 kwietnia 2017 r.
   


  Petycja z 24 lipca 2020 r. dotycząca likwidacji Punktu Obsługi Podatnika w Łobzie

  Odpowiedź na petycję z dnia 24 lipca 2020 r.

  Petycja dotycząca likwidacji Punktu Obsługi Podatnika w Łobzie z 27.07.2020

  Odpowiedź na petycję z 27 lipca 2020 r.

  Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

   

  Petycja z 28 kwietnia 2021 r.

  Odpowiedź na petycję z 28 kwietnia 2021 r.

  Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 07:35 Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2023 12:44
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian