Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  LISTA BIEGŁYCH SKARBOWYCH (plik doc, 82 KB)

  Wpisanie na listę biegłych skarbowych uwarunkowane jest przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zmianami).
  1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nadane osobie, która:
  1) korzysta w pełni z praw publicznych,
  2) posiada:
  a) dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,
  b) opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku.
  2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby skarbowej.
  3. Do wniosku dołącza się:
  1) uwierzytelniony odpis dokumentu oraz opinię, o których mowa w art. 67c § 1 pkt 2 ww. ustawy,
  2) informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega,
  3) dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność,
  4) opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.
  4. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie.
  5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej.
  6. W prowadzonej przez izbę administracji skarbowej liście biegłych skarbowych uwzględnia się:
  1) imię i nazwisko biegłego skarbowego i jego adres zamieszkania,
  2) zakres przyznanych uprawnień,
  3) termin wpisania na listę,
  4) wzór uwierzytelnionego podpisu biegłego skarbowego.
  7. Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej izby administracji skarbowej.
  8. Skreślenie z listy biegłych skarbowych następuje:
  1) na własną prośbę,
  2) w przypadku:
  a) pozbawienia praw publicznych lub utraty innych warunków do pełnienia tej funkcji albo stwierdzenia, że z chwilą dokonania wpisu na listę biegły skarbowy warunkom tym nie odpowiadał i nadal nie odpowiada,
  b) śmierci biegłego skarbowego,
  c) stwierdzenia nienależytego wykonywania funkcji biegłego skarbowego.
  9. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej w sprawie skreślenia biegłego skarbowego z listy biegłych skarbowych przysługuje zażalenie.
  10. Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem izby administracji skarbowej, na listę której został wpisany.
  11. Biegły skarbowy jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić izbę administarcji  skarbowej o:
  1) każdej zmianie swojego adresu,
  2) zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności biegłego skarbowego przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

  Archiwum zakładowe

  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z Zarządzeniem Ministra  Rozwoju i  Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. - (Dz. Urz. MRiF poz. 43) - w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej oraz w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.

  • Archiwum zakładowe wchodzi w skład komórki organizacyjnej do spraw logistyki  i prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika.
  • Udostępnienia przechowywanej dokumentacji dokonuje pracownik archiwum zakładowego na wniosek zainteresowanego podmiotu.
  • Lokal archiwum znajduje się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy ul. Roosevelta 1,2 w Szczecinie.
  • Archiwum zawiera dokumentację przejmowaną z komórek organizacyjnych. Dokumentacja jest uporządkowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą  Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
   z dnia 28 lutego 2017 r. (Dz. Urz. MRiF poz. 43) i Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 44).
  • Archiwum zakładowe udostępnia dokumentację dla celów służbowych i naukowo badawczych. Udostępnienie dokumentacji dla celównaukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych w :
  1. ustawie z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zmianami),
  2. ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zmianami).
  • Udostępnienie odbywa się w pomieszczeniu biurowym archiwum zakładowego, w obecności pracownika prowadzącego archiwum.
  • Korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 07:12 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2018 10:22
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski