Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Klauzula informacyjna Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) — informujmy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie, w tym w urzędach skarbowych województwa zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinie:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin;

ePUAP: /nd9v6m8e1t/SkrytkaESP

Współadministratorami Państwa danych osobowych są minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa; kancelaria@mf.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez:iod.szczecin@mf.gov.pl

Cel przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz innych przepisach prawa.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych, w zakresie jaki wynika z przepisów prawa jest obowiązkowe.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane na zlecenie administratora, na podstawie umów, w szczególności tym, które zapewniają administratorowi usługi informatyczne, sieciowe, serwisowe. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także kraje trzecie (spoza UE) – w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie przechowuje przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo (w zakresie wynikającym z przepisów prawa) do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

ePUAP: /UODO/SkrytkaESP – jeżeli przy przetwarzaniu Państwa danych doszło do naruszenia prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Administrator w ramach działalności analitycznej, prognostycznej, badawczej oraz analizy ryzyka może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania (na podstawie art. 47c ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej). Konsekwencją może być automatyczne zakwalifikowanie Państwa do grupy ryzyka, a to może spowodować dodatkowe czynności przewidziane przepisami prawa.

Klauzula informacyjna Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości — informujmy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie, w tym w urzędach skarbowych województwa zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinie:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczeciniez siedzibą w Szczecinie, ul. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin;

ePUAP: /nd9v6m8e1t/SkrytkaESP

Współadministratorami Państwa danych osobowych są minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa; kancelaria@mf.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez:iod.szczecin@mf.gov.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, zgodnie z ustawowymi zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS).

Na podstawie art. 52b ust. 2 ustawy o KAS dane osobowe przetwarzane przez organy KAS dla celów określonych w art. 1 pkt 1 ustawy DODO mogą być przetwarzane również dla innych celów.

Zgodnie z art. 52c ustawy o KAS organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane na zlecenie administratora, na podstawie umów, w szczególności tym, które zapewniają Administratorowi usługi informatyczne, sieciowe, serwisowe. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także kraje trzecie (spoza UE) – w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie przechowuje przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu (w sytuacjach wskazanych przepisami ustawy):

 • prawo dostępu do swoich danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych (w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe);
 • prawo do usunięcia danych (w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

ePUAP: /UODO/SkrytkaESP — jeżeli przy przetwarzaniu Państwa danych doszło do naruszenia prawa.

Ograniczenia w wykonywaniu praw

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z  zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości administrator nie przekaże Państwu informacji oraz nie udostępni danych osobowych jeśli mogłoby to powodować:

 • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
 • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
 • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
 • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.06.2024 Data publikacji: 13.06.2024 14:00 Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2024 08:44
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski