Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Baner Funduszy Europejskich - Infrastruktura i Środowisko, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej - Fundusz Spójności,

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W SZCZECINIE PRZY ul. MAŁOPOLSKIEJ 44, NR POIS.01.03.01-00-0156/16-00

   

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 44"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie - Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu:  1 320 976,30 PLN

  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  1 122 829,85 PLN

  Zakres projektu:

  1.  Opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  ·         ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,

  ·         wymianę drzwi zewnętrznych,

  ·         wymianę okien,

  ·         wymianę kaloryferów oraz przebudowę źródła ciepła c.o.

  ·         wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych.

  Planowane efekty:

  1. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 77,29 Mg CO2/rok,
  2. zmniejszenie zużycia energii końcowej:   696,28 GJ/rok,
  3. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej:    327 958,33 kWh/rok ,
  4. ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej:  60,63 MWh/rok,
  5. ilość zaoszczędzonej energii cieplnej:  478,00 GJ/rok,
  6. dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych:   0,015 MW.

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 44" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0156/16-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

   

  Baner Funduszy Europejskich - Infrastruktura i Środowisko, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej - Fundusz Spójności,

   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KAMIENIU POMORSKIM  PRZY ul. MIESZKA I 5b, NR POIS.01.03.01-00-0027/17-00

   

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim  przy ul. Mieszka I 5b"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim - Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu

  Wartość projektu:  1 029 060,00 PLN

  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  874 701,00PLN

  Zakres projektu:

  1. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  ·         ocieplenie stropodachu,

  ·         ocieplenie ścian zewnętrznych  

  ·         wymiana  drzwi zewnętrznych i piwnicznych,

  ·         wymiana okien, 

  ·         przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o, wymiana źródeł ciepła i instalacji c.o.

  ·         wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych.

  Planowane efekty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 39,50 tony równoważnika CO2
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 588,59 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 550,25 GJ/rok
  4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 10,65 MWh/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 375,31 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 104 250 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. "Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0027/17-00)  ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

   

  Baner Funduszy Europejskich - Infrastruktura i Środowisko, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej - Fundusz Spójności,

   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W SZCZECINIE PRZY ul. F. D. ROOSEVELTA 1,2, NR POIS.01.03.01-00-0028/17-00

   

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinie przy ul. F. D. Roosevelta 1,2"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu:  7 047 326,00PLN

  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  5 990 227,10  PLN

  Zakres projektu:

  1.  Opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  ·         ocieplenie stropodachów i podcieni, ocieplenie stropu poddasza,

  ·         ocieplenie ścian zewnętrznych,

  ·         wymiana fasad szklanych i ślusarki otworowej,

  ·         wymiana okien,

  ·         wymiana drzwi zewnętrznych,

  ·         budowa instalacji fotowoltaicznej, 24,50 kWp.

  ·         przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej N-W.

  ·         wymiana źródeł światła na energooszczędne i wymiana opraw oświetleniowych,

  ·         przebudowa instalacji c.o. i dostosowanie do obwiązujących warunków technicznych, montaż nowych grzejników stalowych, płytowych wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne, 1 komplet wg projektu i przebudowa instalacji c.w.u wraz z cyrkulacją i dostosowanie do obwiązujących warunków technicznych.

  Planowane efekty:

  1.  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 230,94 tony równoważnika CO2
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 2261,88 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1393,67 GJ/rok
  4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 52,47 MWh/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 2556,71 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 710 ,00 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. "Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinie przy ul. F. D. Roosevelta 1,2" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0028/17-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

   

  Baner Funduszy Europejskich - Infrastruktura i Środowisko, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej - Fundusz Spójności,

   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KAMIENIU POMORSKIM  PRZY ul. DŁUGOSZA 17, NR POIS.01.03.01-00-0029/17-00

   

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim  przy ul. Długosza 17"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim - Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu:  421 308,45 PLN

  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  421 308,45 PLN

  Zakres projektu:

  1. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  ·         ocieplenie stropodachu,

  ·         ocieplenie ścian zewnętrznych,

  ·         wymianę drzwi zewnętrznych i piwnicznych,

  ·         wymianę okien,

  ·         przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o, wymiana źródeł ciepła i instalacji c.o.

  ·         wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych.

  Planowane efekty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 21,14 tony równoważnika CO2
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 293,22 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 265,45 GJ/rok
  4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 5,49 MWh/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 375,31 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 104 250 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0029/17-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

   

  Baner Funduszy Europejskich - Infrastruktura i Środowisko, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej - Fundusz Spójności,

   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W GRYFINIE  PRZY ul. SZCZECIŃSKIEJ 24, NR POIS.01.03.01-00-0030/17-00

   

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24".

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Gryfinie - Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu:  1 081 293,00 PLN

  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj. 919 099,05  PLN

  Zakres projektu:

  1.  Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  ·         ocieplenie stropodachu,

  ·         ocieplenie ścian zewnętrznych  

  ·         wymiana  drzwi zewnętrznych,

  ·         wymiana okien, 

  ·         budowa instalacji PV, 0,01 MW

  ·         przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o i cwu: wymiana źródeł ciepła i instalacji c.o. , zmiana sposobu przygotowania c.w.u.

  ·         wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych.

  Planowane efekty:

  1.  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 81,87 tony równoważnika CO2
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 921,82 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 620,99 GJ/rok
  4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 18,55 MWh/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 921,55 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 255 986,11 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. "Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0030/17-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

   

  Baner Funduszy Europejskich - Infrastruktura i Środowisko, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej - Fundusz Spójności,

   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KOŁOBRZEGU PRZY ul. ARMII KRAJOWEJ 2, NR POIS.01.03.01-00-0057/17-00

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu  przy ul. Armii Krajowej 2"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu -  Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu:  1 572 110,00 PLN

  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj. 1 336 293,50PLN

  Zakres projektu:

  1. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  ·         ocieplenie stropu podcienia wejścia głównego,

  ·         ocieplenie ścian zewnętrznych,

  ·         budowa instalacji PV,

  ·         przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o oraz c.w.u, wymiana źródła ciepła, instalacji c.o. i przygotowania c.w.u.

  ·         wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych.

  Planowane efekty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 120,99 MgCO2/rok
  2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 489,91 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 35,20 MWh/rok
  4. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 1181,09 GJ/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 646,19 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 328 080,56 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. "Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/17-00)  ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

   

  Baner Funduszy Europejskich - Infrastruktura i Środowisko, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej - Fundusz Spójności,

   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W SZCZECINKU PRZY ul. ADAMA MICKIEWICZA 13,14 , NR POIS.01.03.01-00-0058/17-00

   

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu "Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13,14"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Szczecinku - Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu:  1 217 793,00 PLN

  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  1 035 124,00PLN

  Zakres projektu:

  1.  Opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  ·         ocieplenie dachu i stropodachu,

  ·         ocieplenie ścian zewnętrznych

  ·         wymiana  drzwi zewnętrznych,

  ·         wymiana okien,

  ·         budowa instalacji PV,

  ·         przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o, wymiana źródła ciepła na gazowy kocioł kondensacyjny

  ·        wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych.

  Planowane efekty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 70,73 MgCO2/ rok
  2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 801,94 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 23,76 MWh/rok
  4. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 375,31 GJ/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 916,34 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 104 252,77 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. "Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13,14" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0058/17-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

   

  Baner Funduszy Europejskich - Infrastruktura i Środowisko, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej - Fundusz Spójności,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2017 Data publikacji: 11.05.2017 11:39 Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2020 14:39
  Autor: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba publikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski