Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W SZCZECINIE PRZY ul. F. D. ROOSEVELTA 1,2, NR POIS.01.03.01-00-0028/17-00

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinie przy ul. F. D. Roosevelta 1,2"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu: 7 047 326,00 PLN
  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj. 5 990 227,10 PLN

  Zakres projektu:

  1. Opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  - ocieplenie stropodachów i podcieni, ocieplenie stropu poddasza,

  - ocieplenie ścian zewnętrznych,

  - wymiana fasad szklanych i ślusarki otworowej,

  - wymiana okien,

  - wymiana drzwi zewnętrznych,

  - budowa instalacji fotowoltaicznej, 24,50 kWp.

  - przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej N-W.

  - wymiana źródeł światła na energooszczędne i wymiana opraw oświetleniowych,

  - przebudowa instalacji c.o. i dostosowanie do obwiązujących warunków technicznych, montaż nowych grzejników stalowych, płytowych wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne, 1 komplet wg projektu i przebudowa instalacji c.w.u wraz z cyrkulacją i dostosowanie do obwiązujących warunków technicznych.


  Planowane efekty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 230,94 tony równoważnika CO2
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 2261,88 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1393,67 GJ/rok
  4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 52,47 MWh/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 2556,71 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 710 ,00 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  W związku z realizacją projektu pn. " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinie przy ul. F. D. Roosevelta 1,2" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0028/17-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać:
  za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  lub
  specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

   

  „GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W SZCZECINIE PRZY UL. MAŁOPOLSKIEJ 44, NR POIS.01.03.01-00-0156/16-00"

  Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:
  - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych    77,29 Mg CO2/rok,
  - zmniejszenie zużycia energii końcowej   696,28 GJ/rok,
  - zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej    327958,33 kWh/rok ,
  - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej   60,63 MWh/rok,
  - ilość zaoszczędzonej energii cieplnej   478,00 GJ/rok,
  - dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych   0,015 MW.

  Wartość projektu:  1 320 976,30 zł

  Wkład Funduszy Europejskich:  1 122 829,85 zł
   

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

   

   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W GRYFINIE  PRZY ul. SZCZECIŃSKIEJ 24, NR POIS.01.03.01-00-0030/17-00

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Gryfinie - Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu: 1 081 293,00 PLN
  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  919 099,05 PLN

  Zakres projektu:

  1. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  - ocieplenie stropodachu,

  - ocieplenie ścian zewnętrznych  

  - wymiana  drzwi zewnętrznych,

  - wymiana okien, 

  - budowa instalacji PV, 0,01 MW

  - przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o i cwu: wymiana źródeł ciepła i instalacji c.o. ,                  zmiana sposobu przygotowania c.w.u.

  - wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych.


  Planowane efekty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 81,87 tony równoważnika CO2
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 921,82 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 620,99 GJ/rok
  4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 18,55 MWh/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 921,55 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 255 986,11 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  W związku z realizacją projektu pn. " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0030/17-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać:
  za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  lub
  specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


   

   

   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KOŁOBRZEGU PRZY ul. ARMII KRAJOWEJ 2, NR POIS.01.03.01-00-0057/17-00

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu  przy ul. Armii Krajowej 2"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu -  Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu: 1 572 110,00 PLN
  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  1 336 293,50 PLN


  Zakres projektu:

  1. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  - ocieplenie stropu podcienia wejścia głównego,

  - ocieplenie ścian zewnętrznych,

  - budowa instalacji PV,

  - przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o oraz c.w.u, wymiana źródła ciepła, instalacji c.o. i przygotowania c.w.u.

  - wymiana żródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych.

  Planowane efekty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 120,99 MgCO2 rok
  2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 489,91 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 35,20 MWh/rok
  4. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 1181,09 GJ/rok                                                                                                                                                                                                                                     
  5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 646,19 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 328 080,56 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  W związku z realizacją projektu pn. " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/17-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać:
  za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  lub
  specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


   

   

   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KAMIENIU POMORSKIM  PRZY ul. MIESZKA I 5b, NR POIS.01.03.01-00-0027/17-00

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim  przy ul. Mieszka I 5b"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim - Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu: 1 029 060,00 PLN
  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  874 701,00 PLN

  Zakres projektu:

  1. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  - ocieplenie stropodachu,

  - ocieplenie ścian zewnętrznych  

  - wymiana  drzwi zewnętrznych i piwnicznych,

  - wymiana okien, 

  - przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o, wymiana źródeł ciepła i instalacji c.o.                        

  - wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych.

   


  Planowane efekty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 39,50 tony równoważnika CO2
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 588,59 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 550,25 GJ/rok
  4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 10,65 MWh/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 375,31 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 104 250 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  W związku z realizacją projektu pn. " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0027/17-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać:
  za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  lub
  specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


   

   

   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W SZCZECINKU PRZY ul. ADAMA MICKIEWICZA 13/14, NR POIS.01.03.01-00-0058/17-00

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Szczecinku - Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu: 1 217 793,00 PLN
  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj. 1 035 124,00 PLN

  Zakres projektu:

  1. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  - ocieplenie dachu i stropodachu,

  - ocieplenie ścian zewnętrznych

  - wymiana  drzwi zewnętrznych,

  - wymiana okien,

  - budowa instalacji PV,

  - przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o, wymiana źródła ciepła na gazowy kocioł kondensacyjny

  - wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych
  Planowane efekty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 70,73 MgCO2 rok
  2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 801,94 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 23,76 MWh/rok
  4. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 375,31 GJ/rok                                                                                                                                                                                                                                     
  5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 916,34 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 104 252,77 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  W związku z realizacją projektu pn. " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0058/17-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać:
  za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  lub
  specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


   

  Realizacja projektu UE – GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KAMIENIU POMORSKIM  PRZY ul. DŁUGOSZA 17, NR POIS.01.03.01-00-0029/17-00

  Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim  przy ul. Długosza 17"

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użytkowanym przez Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim - Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynku z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu.

  Wartość projektu:  421 308,45 PLN
  Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj.  421 308,45 PLN

  Zakres projektu:

  1. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
  2. Roboty budowlane obejmujące m.in.:

  - ocieplenie stropodachu,

  - ocieplenie ścian zewnętrznych  

  - wymiana  drzwi zewnętrznych i piwnicznych,

  - wymiana okien, 

  - przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o, wymiana źródeł ciepła i instalacji c.o.                        

  - wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych.

   


  Planowane efekty:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 21,14 tony równoważnika CO2
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 293,22 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 265,45 GJ/rok
  4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 5,49 MWh/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 375,31 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 104 250 kWh/rok

  Mechanizm zapobiegania nadużyciom

  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  W związku z realizacją projektu pn. " Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0027/17-00) ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać:
  za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  lub
  specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci