Stan spraw załatwionych w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie

  Stan spraw załatwionych w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie

  Stan spraw załatwionych w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie

  Podstawę prawną załatwiania spraw w izbie administracji skarbowej stanowią przepisy następujących aktów prawnych:

  • ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zmianami),
  • ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zmianami),
  • ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zmianami),
  • ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2226 ze zmianami),
  • ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 869 ze zmianami).

  W izbie administracji skarbowej przyjmowanie korespondencji z zewnątrz oraz umieszczanie na niej daty wpływu należy do obowiązków pracowników kancelarii. Wyjątek stanowią procedury określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zmianami).

  Ponadto, gdy wymaga tego charakter sprawy lub sposób jej załatwienia, do odbioru i ewidencjonowania korespondencji mogą być upoważnieni inni pracownicy, w szczególności na stanowiskach operacyjnych obsługujących podatników w izbie administracji skarbowej. W takim przypadku, upoważniony pracownik, po potwierdzeniu odbioru na kopii dokumentu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać go do kancelarii, w celu umieszczenia na nim pieczęci wpływu.

  Korespondencję kierowaną do dyrektora izby, kancelaria przekazuje do sekretariatu dyrekora izby. Pozostałe pisma również są ponownie ewidencjonowane w odpowiednich rejestrach oraz przekazywane, zgodnie ze strukturą organizacyjną izby, do dekretacji i akceptacji właściwym komórkom merytorycznym. Dekretujący pisma umieszczają obok pieczęci wpływu nazwiska pracowników, którym zostanie przydzielona wpływająca korespondencja do załatwienia. Kierownicy komórek organizacyjnych na bieżąco weryfikują terminowość spraw załatwianych w komórkach. Dokumentacja spraw załatwionych przechowywana jest w postaci papierowej oraz częściowo w postaci zapisu elektronicznego.  Stan załatwionych spraw 01.07.2023 - 31.12.2023
  Stan załatwionych spraw 01.01.2023 - 30.06.2023
  Stan załatwionych spraw 01.07.2022 - 31.12.2022
  Stan załatwionych spraw 01.01.2022 - 30.06.2022
  Stan załatwionych spraw 01.07.2021 - 31.12.2021
  Stan załatwionych spraw 01.01.2021 - 30.06.2021
  Stan załatwionych spraw 01.07.2020 - 31.12.2020

  Stan załatwionych spraw 01.01.2020 - 30.06.2020

  Stan załatwionych spraw 01.07.2019 - 31.12.2019

  Stan załatwionych spraw 01.01.2019 - 30.06.2019

  Stan załatwionych spraw 01.07.2018 - 31.12.2018

  Stan załatwionych spraw 01.01.2018 - 30.06.2018

  Stan załatwionych spraw 01.03.2017 - 31.12.2017

  Stan załatwionych spraw 01.07.2016 - 31.12.2016

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2017 Data publikacji: 02.03.2017 14:36 Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2024 14:33
  Autor: Anna Raca Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian