Rejestr Należności Publicznoprawnych

  Rejestr Należności Publicznoprawnych

  Rejestr Należności Publicznoprawnych

  Komunikaty zespołu RNP

   

  Informacja o przerwie w dostępie do RNP

  Informujemy, że w związku z pracami technicznymi zaplanowanymi na 11.05.2022 r. (środa), w godzinach od 12:00 do 13:30 nastąpi przerwa w dostępie do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

  1. Wpis opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień – jak wypełnić pole podstawa prawna zaległości?
  2. Wyszukiwanie ułatwione w RNP – jak przygotować i skompresować plik xml?
  3. Login użytkownika RNP - jak prawidłowo utworzyć login przez administratora?
  4. Identyfikator należności w systemie wierzyciela – czego dotyczy pole o tej nazwie?

  13 czerwca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W RNP będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego.

  Co znajduje się w RNP

  W rejestrze będą dostępne dane podmiotów, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o:

  • osoby fizyczne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
  • nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będący osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

  W RNP zostaną ujawnione dane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie co najmniej 5.000 zł.

  Dostęp do RNP

  Dane z RNP udostępniane są każdemu podmiotowi zainteresowanemu oraz zobowiązanym, po zalogowaniu się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Po prawidłowym zalogowaniu na indywidualne konto podatnika na Portalu podatkowym, należy kliknąć link pt. Rejestr Należności Publicznoprawnych, który przekieruje zobowiązanego lub podmiot zainteresowany do Rejestru.  

  Wierzyciele (naczelnicy urzędów skarbowych lub jednostki samorządu terytorialnego), a także podmioty uprawnione, o których mowa w art. 18q ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.), dostęp do RNP uzyskują poprzez Portal Usług Elektronicznych Ministerstwa Finansów, po złożeniu stosownego wniosku do Organu prowadzącego Rejestr, tj. do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. 

  Jakie przepisy regulują RNP

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych(Dz.U. poz. 1124) określa:

  • sposób i tryb korzystania z RNP przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany oraz podmioty uprawnione, w tym uzyskania z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy,
  • tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru,
  • formaty danych wymagane przy wprowadzaniu danych do rejestru.

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. poz. 1123), wyznacza do tego zadania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Systemie Rejestr Należności Publicznoprawnych

  Uwaga: Dokument zawiera ogólny opis systemu teleinformatycznego RNP oraz zidentyfikowanych i zastosowanych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych w nim danych osobowych. Wskazuje obowiązujące uregulowania organizacyjno-prawne mające wpływ na bezpieczeństwo danych w RNP i odnoszące się do wdrożonych środków ochrony. Dokument dotyczy danych osobowych przetwarzanych na mocy przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny.
  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Rejestru Należności Publicznoprawnych

  Formularze do nadawania uprawnień w RNP

  Poniżej udostępniono do pobrania formularze służące do ubiegania się o uprawnienia dostępowe do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Formularze opracowane zostały w interaktywnym formacie pdf. i przeznaczone są do wypełnienia tylko w postaci elektronicznej.

  Przeczytaj przed pobraniem formularza!

  • Każdy z formularzy przeznaczony jest dla odrębnej grupy podmiotów uprawnionych / wierzycieli. W celu właściwego doboru formularza należy zapoznać się z opisami umieszczonymi pod ich nazwami, w poniższej części tego artykułu.
  • Żaden z formularzy o następujących kodach: RNP-1, RNP-2, RNP-3 oraz RNP-4 nie stanowi samodzielnego wniosku o nadanie uprawnień dostępu do RNP w rozumieniu § 2 ust. 1 ani też § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1124). Są one tylko załącznikami do wniosku o nadanie uprawnień do RNP (loginu i hasła), a ich rolą jest zaopatrzenie organu prowadzącego rejestr w niezbędne informacje o podmiocie wnioskującym oraz pracowniku, który otrzyma dostęp do rejestru.
  • Formularze RNP-1, RNP-2, RNP-3 oraz RNP-4 należy dołączyć do właściwego wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i jako załącznik przesłać wraz z wnioskiem na elektroniczną skrzynkę podawczą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
  • Formularze sporządza się wyłącznie w postaci elektronicznej i podpisuje w tej samej formie co właściwy wniosek (podpis elektroniczny).

  Formularze:

  RNP-1 Załącznik do wniosku jednostki samorządu terytorialnego o nadanie uprawnień dostępowych do danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

  Opis: formularz przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, które występują o uprawnienia jako wierzyciel lub podmiot uprawniony w RNP.

  Zakres możliwych uprawnień:

  • wprowadzanie / zmiana / wykreślanie danych z RNP,
  • dostęp do danych w RNP,
  • stosowanie ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze obejmującego więcej niż jednego zobowiązanego.

  RNP-1 Załącznik do wniosku o uprawnienia dla JST.wersja 2

  RNP-2 Załącznik do wniosku jednostki administracji publicznej o nadanie uprawnień dostępowych do danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

  Opis: formularz przeznaczony jest dla następujących jednostek administracji publicznej:

  1. komorników sądowych (sądowy organ egzekucyjny),
  2. organów gmin o statusie miasta (administracyjny organ egzekucyjny),
  3. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (administracyjny organ egzekucyjny),
  4. oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego (administracyjny organ egzekucyjny),
  5. sądów,
  6. organów Prokuratury,
  7. Centralnego Biuro Antykorupcyjnego,

  które występują o uprawnienia jako podmiot uprawniony w RNP.

  Zakres możliwych uprawnień:

  • dostęp do danych w RNP,
  • stosowanie ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze obejmującego więcej niż jednego zobowiązanego.

  RNP-2 Załącznik do wniosku o uprawnienia dla JAP wersja 2

  RNP-3 Załącznik do wniosku BIK-u / BIG-u o nadanie uprawnień dostępowych do danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

  Opis: formularz przeznaczony jest dla: 

  1. Biura Informacji Kredytowej,
  2. biur informacji gospodarczej,

  które występują o uprawnienia jako podmiot uprawniony w RNP.

  Zakres możliwych uprawnień:

  • dostęp do danych w RNP,
  • stosowanie ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze obejmującego więcej niż jednego zobowiązanego.

  RNP-3 Załącznik do wniosku o uprawnienia dla BIK BIG wersja 2

  RNP-4 Oświadczenie podmiotu uprawnionego o spełnieniu wymagań dla ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w RNP

  Opis: formularz przeznaczony jest dla: 

  1. urzędów skarbowych,
  2. jednostek samorządu terytorialnego,
  3. komorników sądowych,
  4. organów gminy o statusie miasta,
  5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  6. oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego,
  7. sądów,
  8. organów Prokuratury,
  9. Centralnego Biuro Antykorupcyjnego,
  10. Biura Informacji Kredytowej,
  11. biur informacji gospodarczej,

  które jako podmiot uprawniony w RNP, na podstawie art. 18q § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314) zamierzają złożyć odrębny wniosek na ułatwiony sposób wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze obejmujący więcej niż jednego zobowiązanego. Oświadczenie RNP-4 składane jest wraz z odpowiednim dla danego podmiotu formularzem: RNP-1, RNP-2, RNP-3 lub RNP-US.

  RNP-4 Oświdczenie o spełnieniu wymagań dla ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w RNP

  RNP-US Wniosek jednostki KAS o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień dostępowych do danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

  Formularz przeznaczony jest dla urzędów skarbowych, które występują o nadanie, zmianę lub odebranie uprawnień jako podmiot uprawniony w RNP, a także o odblokowanie konta PUE i resetowanie hasła dostępu do konta portalowego PUE.
  Zakres możliwych uprawnień:

  • dostęp do danych w RNP,
  • stosowanie ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze obejmującego więcej niż jednego zobowiązanego.

  Uwaga: Formularz nie jest przeznaczony do nadawania uprawnień w ramach funkcji wierzyciela w RNP. Uprawnienia wierzyciela (wprowadzania / zmiany / wykreślania danych z RNP) w poszczególnych urzędach skarbowych nadają wyznaczeni do tego celu administratorzy lokalni.

  RNP-US Wniosek o uprawnienia dla US

  Instrukcje

  Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Rejestr Należności Publicznoprawnych
  Uwaga: dokument określa zasady ochrony informacji przetwarzanych w RNP, nadawania, modyfikacji i odbierania uprawnień w systemie, obszarów przetwarzania, zasobów technicznych RNP oraz postępowania użytkowników RNP. Dokument przeznaczony jest dla użytkowników i administratorów systemu RNP.
  Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym RNP z dnia 5 lipca 2019 r.

  Instrukcja nadawania loginów i haseł dostępowych do Rejestru Należności Publicznoprawnych przez administratorów lokalnych w podmiotach uprawnionych

  Uwaga: Instrukcja przeznaczona jest dla administratorów lokalnych świadczących pracę dla podmiotów spoza Krajowej Administracji Skarbowej, tj.:

  1. jednostek samorządu terytorialnego,
  2. komorników sądowych,
  3. organów gminy o statusie miasta,
  4. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  5. oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego,
  6. sądów,
  7. organów Prokuratury,
  8. Centralnego Biuro Antykorupcyjnego,
  9. Biura Informacji Kredytowej,
  10. biur informacji gospodarczej,

  Instrukcja nadawania loginu i hasła do RNP przez administratora lokalnego wersja 5.0

  Instrukcja obsługi Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie dodawania oraz aktualizacji wpisów o należnościach w tym rejestrze

  Uwaga: Instrukcja przeznaczona jest dla wierzycieli należności publicznoprawnych (użytkowników komponentu Portal Usług Elektronicznych Ministerstwa Finansów) i reguluje zasady:

  • dodawania wpisu do rejestru,
  • wyszukiwania wpisów wierzyciela,
  • aktualizacji odsetek,
  • aktualizacji wierzyciela,
  • raportowania o błędach/niezgodnościach.

  Instrukcja dla Użytkownika komponentu Portal Usług Elektronicznych w zakresie obsługi Rejestru Należności Publicznoprawnych TAX-286 25 TA4-T8

  Usługi do aktualizacji RNP; Specyfikacja Wejścia-Wyjścia, Wersja 1.0.1

  Uwaga: Dokument przeznaczony jest dla firm z branży IT przygotowujących oprogramowanie interfejsowe dla jednostek administracji publicznej upoważnionych do aktualizowania Rejestru Należności Publicznoprawnych. Aktualizowanie danych obejmuje tworzenie nowych wpisów w rejestrze oraz aktualizacji dla wpisów już istniejących.

  Celem tego dokumentu jest przedstawienie zasad oraz warunków wymiany informacji pomiędzy usługami systemu e-Podatki umożliwiającymi aktualizację Rejestru Należności Publicznoprawnych, a oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do jego aktualizowania.

  Usługi do aktualizacji RNP Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 1.0.1

  Załączniki do dokumentu:

  1. Wniosek
  2. Wniosek 1

  Rodzaje i opis uprawnień dla RNP

  Wykaz rodzajów uprawnień dostępowych dla Rejestru Należności Publicznoprawnych zawiera tabelaryczne zestawienie opisów przeznaczenia, poziomu dostępu do rejestru oraz reguł przyznawania tych uprawnień.

  Rodzaje uprawnień RNP

  Zarządzanie kontami PUE przez administratorów:

  Kompetencje w zarządzaniu kontami portalowymi PUE dla RNP wg rodzaju posiadanych uprawnień. 

  Zarządzanie uprawnieniami RNP - kompetencje

  Pliki do pobrania:

  Ułatwione wyszukiwanie zobowiązanych przez „podmioty uprawnione" dostępne jest tylko z poziomu komponentu ADRNP. Załącznik z prologiem <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> winien zawierać zarchiwizowaną (przy użyciu formatu ZIP) oraz skompresowaną (algorytmem Deflate) listę pozycji z kryteriami wyszukiwania. Treść załącznika wyodrębniona z archiwum musi być poprawnym plikiem XML zgodnym z typem http://www.mf.gov.pl/schematy/AP/UdostepnianieUlatwioneRNP/2018/01/01#ZalacznikWyszukajWpisyTyp. System zapisuje pliki ZIP nie większe niż 20 MB.
  Schemat.xsd

  PrzykładZalacznikaPrzedKompresja.xml
  Definicje i struktury logiczne do wprowadzania danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych dla JST.

  wsdl rnp v21.zip
  wsdl rnp v22.zip

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.07.2018 Data publikacji: 10.07.2018 12:40 Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2022 07:18
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian