«Powrót

Formularze RNP

Formularze RNP

Formularze RNP

Formularz RNP-US

Wniosek urzędu skarbowego o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień dostępowych do danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Formularz przeznaczony jest dla urzędów skarbowych, które występują o nadanie, zmianę lub odebranie uprawnień jako podmiot uprawniony w RNP, a także o odblokowanie konta PUE i resetowanie hasła dostępu do konta portalowego PUE.
Zakres możliwych uprawnień:

  • o dostęp do danych w RNP,
  • o stosowanie ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze obejmującego więcej niż jednego zobowiązanego.

Uwaga: Formularz nie jest przeznaczony do nadawania uprawnień w ramach funkcji wierzyciela w RNP. Uprawnienia wierzyciela (wprowadzania / zmiany / wykreślania danych z RNP) w poszczególnych urzędach skarbowych nadają wyznaczeni do tego celu administratorzy lokalni.

RNP-US Wniosek o uprawnienia dla US

Formularze RNP-1, RNP-2, RNP-3 oraz RNP-4

Wskazane formularze opracowane zostały w interaktywnym formacie pdf. i przeznaczone są do wypełnienia tylko w postaci elektronicznej.

Ważne informacje:
• Każdy z formularzy przeznaczony jest dla odrębnej grupy podmiotów uprawnionych / wierzycieli. W celu właściwego doboru formularza należy zapoznać się z opisami umieszczonymi pod ich nazwami.
• Żaden z formularzy o następujących kodach: RNP-1, RNP-2, RNP-3 oraz RNP-4 nie stanowi samodzielnego wniosku o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień dostępowych do danych w RNP w rozumieniu § 2 ust. 1 ani też § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1124). Są one tylko załącznikami do wniosku o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień dostępowych do danych w RNP (loginu i hasła), a ich rolą jest zaopatrzenie organu prowadzącego rejestr w niezbędne informacje o podmiocie wnioskującym oraz pracowniku, który otrzyma dostęp do rejestru.
• Formularze RNP-1, RNP-2, RNP-3 oraz RNP-4 należy dołączyć do właściwego wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i jako załącznik przesłać wraz z wnioskiem na elektroniczną skrzynkę podawczą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

RNP-1 Załącznik do wniosku jednostki samorządu terytorialnego o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień dostępowych do danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

Opis: formularz przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, które występują jako wierzyciel lub podmiot uprawniony w RNP.

Zakres możliwych uprawnień:
• wprowadzanie / zmiana / wykreślanie danych z RNP,
• dostęp do danych w RNP,
• stosowanie ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze obejmującego więcej niż jednego zobowiązanego.

RNP-1 Załącznik do wniosku o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień dla JST.wersja 2

RNP-2 Załącznik do wniosku jednostki administracji publicznej o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień dostępowych do danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

Opis: formularz przeznaczony jest dla następujących jednostek administracji publicznej:
1. komorników sądowych (sądowy organ egzekucyjny),
2. organów gmin o statusie miasta (administracyjny organ egzekucyjny),
3. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (administracyjny organ egzekucyjny),
4. oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego (administracyjny organ egzekucyjny),
5. sądów,
6. organów Prokuratury,
7. Centralnego Biuro Antykorupcyjnego,
- które występują jako podmiot uprawniony w RNP.

Zakres możliwych uprawnień:
• dostęp do danych w RNP,
• stosowanie ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze obejmującego więcej niż jednego zobowiązanego.

RNP-2 Załącznik do wniosku o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień dla JAP wersja 2

RNP-3 Załącznik do wniosku BIK-u / BIG-u o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień dostępowych do danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

Opis: formularz przeznaczony jest dla:
1. Biura Informacji Kredytowej,
2. Biura Informacji Gospodarczej,
- które występują jako podmiot uprawniony w RNP.

Zakres możliwych uprawnień:
• dostęp do danych w RNP,
• stosowanie ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze obejmującego więcej niż jednego zobowiązanego.

RNP-3 Załącznik do wniosku o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień dla BIK BIG wersja 2

RNP-4 Oświadczenie podmiotu uprawnionego o spełnieniu wymagań dla ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w RNP

Opis: formularz przeznaczony jest dla:
1. urzędów skarbowych,
2. jednostek samorządu terytorialnego,
3. komorników sądowych,
4. organów gminy o statusie miasta,
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
6. oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego,
7. sądów,
8. organów Prokuratury,
9. Centralnego Biuro Antykorupcyjnego,
10. Biura Informacji Kredytowej,
11. biur informacji gospodarczej,
- które jako podmiot uprawniony w RNP, na podstawie art. 18q § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479) zamierzają złożyć odrębny wniosek na ułatwiony sposób wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze obejmujący więcej niż jednego zobowiązanego. Oświadczenie RNP-4 składane jest wraz z odpowiednim dla danego podmiotu formularzem: RNP-1, RNP-2, RNP-3 lub RNP-US.

RNP-4 Oświadczenie o spełnieniu wymagań dla ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w RNP

Rodzaje i opis uprawnień dla RNP

Wykaz rodzajów uprawnień dostępowych dla Rejestru Należności Publicznoprawnych zawiera tabelaryczne zestawienie opisów przeznaczenia, poziomu dostępu do rejestru oraz reguł przyznawania tych uprawnień.

Rodzaje uprawnień RNP

Zarządzanie kontami PUE przez administratorów lokalnych

Kompetencje w zarządzaniu kontami portalowymi PUE dla RNP według rodzaju posiadanych uprawnień.

Zarządzanie uprawnieniami RNP - kompetencje