Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Z dniem 1 marca 2017 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wyznaczony został, jako właściwy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z:
  1) decyzji wydanych w zakresie:
     - należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
     - podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
     - podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
     - podatku akcyzowego,
     - podatku od wydobycia niektórych kopalin,
     - podatku od gier oraz dopłat,
     - opłaty paliwowej,
     - opłaty emisyjnej,
     - opłaty sankcyjnej,
  2) wydanej przez naczelnika urzędu celno−skarbowego decyzji w zakresie kary pieniężnej,
  3) postanowienia wydanego w zakresie kosztów postępowania lub kary porządkowej, w postępowaniu prowadzonym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  4) wydanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego mandatu karnego,
  5) przyjętego przez naczelnika urzędu celno−skarbowego zgłoszenia celnego, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo rozliczenia zamknięcia,
  6) przyjętych przez naczelnika urzędu skarbowego:
     - deklaracji w zakresie podatku akcyzowego,
     - deklaracji w zakresie podatku od gier,
     - deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin,
     - informacji o opłacie paliwowej,
     - informacji o dopłatach,
  7) wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie decyzji nakładającej karę pieniężną za niedokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub niedokonanie korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT.
  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, realizując zadania wierzyciela, w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku, jest zobowiązany podejmować, na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, działania zmierzające do zapłaty należności, tj.: działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania przez zobowiązanego obowiązku, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

  Powyżej wskazane zadania realizowane są w Centrum Organu Wierzyciela w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, z siedzibą:
  1) w budynku przy ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin:
     - Pierwszy Dział Organu Wierzyciela,
     - Drugi Dział Organu Wierzyciela,
     - Piąty Dział Organu Wierzyciela,
  2) w budynku przy ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin:
     - Trzeci Dział Organu Wierzyciela,
     - Czwarty Dział Organu Wierzyciela,
     - Szósty Dział Organu Wierzyciela.

  Pierwszy Dział Organu Wierzyciela:

  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (województwo lubelskie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu (województwo opolskie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
  Kontakt telefoniczny:
  - dla województwa lubelskiego: +48 91 4805583, +48 91 4805554,+48 91 4805562, +48 91 4805556, +48 91 4805754, +48 91 4805531, +48 91 4805578, +48 91 4805582, +48 91 4805567, +48 91 4805586
  - dla województwa opolskiego: +48 91 4805531, +48 91 4805578, +48 91 4805582,
  - dla województwa wielkopolskiego: +48 91 4805562, +48 91 4805578,+48 91 4805582, +48 91 4805567, +48 91 4805754, +48 91 4805531, +48 91 4805578, +48 91 4805590, +48 91 4805586, +48 91 4805582, +48 91 4805556
  Adres e-mail: sww-1.3us.szczecin@mf.gov.pl
  Adres pocztowy: ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.

  Drugi Dział Organu Wierzyciela:

  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (województwo podkarpackie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku (województwo podlaskie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (województwo mazowieckie).

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
  Kontakt telefoniczny:
  - dla województwa podkarpackiego: +48 91 4805579, +48 91 4805599,
  - dla województwa podlaskiego: +48 91 4805558, +48 91 4805515,
  - dla województwa mazowieckiego: +48 91 4805515, +48 91 4805721, +48 91 4805576, +48 91 4805558.
  Adres e-mail: sww-2.3us.szczecin@mf.gov.pl
  Adres pocztowy: ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.

  Trzeci Dział Organu Wierzyciela:

  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (województwo pomorskie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi (województwo łódzkie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (województwo lubuskie).

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
  Kontakt telefoniczny:
  - dla województwa pomorskiego: +48 91 8103552, +48 91 8103559, +48 91 8103550,
  - dla województwa łódzkiego: +48 91 8103558, +48 91 8103556,
  - dla województwa warmińsko-mazurskiego: +48 91 8103567, +48 91 8103564, +48 91 8103560,
  - dla województwa kujawsko-pomorskiego: +48 91 8103554, +48 91 8103553,
  - dla województwa lubuskiego:, +48 91 8103563, +48 91 8103561.
  Adres e-mail: sww-3.3us.szczecin@mf.gov.pl
  Adres pocztowy: ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin

  Czwarty Dział Organu Wierzyciela:

  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (województwo śląskie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (województwo świętokrzyskie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (województwo zachodniopomorskie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (województwo dolnośląskie),
  - właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (województwo małopolskie).
   
  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
  Kontakt telefoniczny:
  - dla województwa śląskiego: +48 91 8103555, +48 91 8103574, +48 91 8103576, +48 91 8103583, +48 91 8103584,
  - dla województwa świętokrzyskiego: +48 91 8103581, +48 91 8103582,
  - dla województwa zachodniopomorskiego: +48 91 8103583, +48 91 8103584,
  - dla województwa dolnośląskiego: +48 91 8103578, +48 91 8103579, +48 91 8103587, +48 91 8103588,
  - dla województwa małopolskiego: +48 91 8103585, +48 91 8103586.
  Adres e-mail: sww-4.3us.szczecin@mf.gov.pl
  Adres pocztowy: ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin

  Piąty Dział Organu Wierzyciela:

  realizuje zadania w zakresie:
  1) wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych dla obszaru całego kraju,
  2) wykonywanie zadań beneficjenta zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
     - gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
     - gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w procedurze tranzytu,
     - stowarzyszenia poręczającego stanowiącego zabezpieczenie w procedurze tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR.

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
  Kontakt telefoniczny:
  - upomnienia i tytuły wykonawcze:+48 91 4805738, +48 91 4805546, +48 91 4805719, +48 91 4805843, +48 91 4805845, +48 91 4805847, +48 91 4805846, +48 91 4805593, +48 91 4805696, +48 91 4805510, +48 91 4805559, +48 91 4805678, +48 91 4805851, +48 91 4805628,
  - zabezpieczenia generalne i procedura tranzytu: +48 91 4805727, +48 91 4805571.
  Adres e-mail: sww-5.3us.szczecin@mf.gov.pl
  Adres pocztowy: ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.

  Szósty Dział Organu Wierzyciela:

  realizuje zadania w zakresie:
  1) udział w postępowaniach: upadłościowym, naprawczym, restrukturyzacyjnym,
  2) prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
  Kontakt telefoniczny:
  - postępowania upadłościowe, naprawcze, likwidacyjne, restrukturyzacja:+48 91 8103432, + 48 91 8103433
  - Rejestr Zastawów Skarbowych: +48 91 8103440, +48 91 8103509.
  Adres e-mail: sww-6.3us.szczecin@mf.gov.pl
  Adres pocztowy: ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin

  Podstawa prawna:
  - ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej(Dz. U. z 2022 poz. 813 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. z 2019 poz. 2055),
  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. poz. 1919).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.01.2023 Data publikacji: 16.02.2017 12:22 Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2023 10:11
  Autor: Rafał Buńkiewicz Osoba publikująca: Anna Smolińska Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian