Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Z dniem 1 marca 2017 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wyznaczony został, jako właściwy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z:

  • decyzji wydanych w zakresie:
  1. należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
  2. podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
  3. podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
  4. podatku akcyzowego,
  5. podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  6. podatku od gier oraz dopłat,
  7. opłaty paliwowej,
  • wydanej przez naczelnika urzędu celno−skarbowego decyzji w zakresie kary pieniężnej,
  • postanowienia wydanego w zakresie kosztów postępowania lub kary porządkowej, w postępowaniu prowadzonym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  • wydanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego mandatu karnego,
  • przyjętego przez naczelnika urzędu celno−skarbowego zgłoszenia celnego, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo rozliczenia zamknięcia,
  • przyjętych przez naczelnika urzędu skarbowego:
  1. deklaracji w zakresie podatku akcyzowego,
  2. deklaracji w zakresie podatku od gier,
  3. deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  4. informacji o opłacie paliwowej,
  5. informacji o dopłatach,
  • wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie decyzji nakładającej karę pieniężną za niedokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub niedokonanie korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT.

  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, realizując zadania wierzyciela, w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku, jest zobowiązany podejmować, na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, działania zmierzające do zapłaty należności, tj.: działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania przez zobowiązanego obowiązku, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

  Powyżej wskazane zadania realizowane są w Centrum Organu Wierzyciela w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, z siedzibą:

  • w budynku przy ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin:
  1. Pierwszy Dział Organu Wierzyciela,
  2. Drugi Dział Organu Wierzyciela,
  3. Piąty Dział Organu Wierzyciela,
  • w budynku przy ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin:
  1. Trzeci Dział Organu Wierzyciela,
  2. Czwarty Dział Organu Wierzyciela,
  3. Szósty Dział Organu Wierzyciela.

   

  Pierwszy Dział Organu Wierzyciela:

  właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (województwo lubelskie),

  właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

  Piktogram przedstawia mapę Polski z zaznaczonym na zielono województwem wielkopolskim i lubelskim

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:

  • dla województwa lubelskiego: +48 (91) 4805561, +48 (91) 4805554, +48 (91) 4805562, +48 (91) 4805557, +48 (91) 4805754, +48 (91) 4805531, +48 (91) 4805533, +48 (91) 4805578,
  • dla województwa wielkopolskiego: +48 (91) 4805562, +48 (91) 4805567, +48 (91) 4805557, +48 (91) 4805754, +48 (91) 4805531, +48 (91) 4805578, +48 (91) 4805590.

  Adres e-mail: sww-1.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy: ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.
   

  Drugi Dział Organu Wierzyciela

  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu (województwo opolskie),
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (województwo podkarpackie),
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku (województwo podlaskie),
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (województwo zachodniopomorskie),
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (województwo mazowieckie).

  Mapa Polski z zaznaczonym na zielono województwem opolskim, podkarpackim, podlaskim, zachodniopomorskim, mazowieckim

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:

  • dla województwa opolskiego: +48 (91) 4805577,
  • dla województwa podkarpackiego: +48 (91) 4805579, +48 (91) 4805599,
  • dla województwa podlaskiego: +48 (91) 4805576,
  • dla województwa zachodniopomorskiego: +48 (91) 4805560,
  • dla województwa mazowieckiego: +48 (91) 4805515, +48 (91) 4805721, +48 (91) 4805576, +48 (91) 4805558.

  Adres e-mail: sww-2.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy: ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.

  Trzeci Dział Organu Wierzyciela

  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (województwo pomorskie),
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi (województwo łódzkie),
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie),
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie),
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (województwo lubuskie).

  Mapa Polski z zaznaczonym na zielono województwem pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim,lubuskim

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

  Kontakt telefoniczny:

  • dla województwa pomorskiego: +48 (91) 8103552, +48 (91) 8103559, +48 (91) 8103550,
  • dla województwa łódzkiego: +48 (91) 8103558, +48 (91) 8103556,
  • dla województwa warmińsko-mazurskiego: +48 (91) 8103567, +48 (91) 8103564, +48 (91) 8103560,
  • dla województwa kujawsko-pomorskiego: +48 (91) 8103554, +48 (91) 8103553,
  • dla województwa lubuskiego:, +48 (91) 8103563, +48 (91) 8103561.

  Adres e-mail: sww-3.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy:ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin


  Czwarty Dział Organu Wierzyciela:

  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (województwo śląskie)
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (województwo świętokrzyskie)
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (województwo dolnośląskie)
  • właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (województwo małopolskie)

  Mapa Polsk z zaznaczonym na zielono województwem śląskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, małopolskim

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

  Kontakt telefoniczny:

  • dla województwa śląskiego: +48 (91) 8103555, +48 (91) 8103574, +48 (91) 8103576, +48 (91) 8103583, +48 (91) 8103584,
  • dla województwa świętokrzyskiego: +48 (91) 8103581, +48 (91) 8103582,
  • dla województwa dolnośląskiego: +48 (91) 8103578, +48 (91) 8103579, +48 (91) 8103587, +48 (91) 8103588,
  • dla województwa małopolskiego: +48 (91) 8103585, +48 (91) 8103586.

  Adres e-mail: sww-4.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy:ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin

  Piąty Dział Organu Wierzyciela:

  realizuje zadania w zakresie:

  1. wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych dla obszaru całego kraju,
  2. wykonywanie zadań beneficjenta zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w procedurze tranzytu,
  • stowarzyszenia poręczającego stanowiącego zabezpieczenie w procedurze tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR.

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

  Kontakt telefoniczny:

  • upomnienia i tytuły wykonawcze: +48 (91) 4805738, +48 (91) 4805546, +48 (91) 4805719, +48 (91) 4805843,  +48 (91) 4805845, +48 (91) 4805847, +48 (91) 4805846, +48 (91) 4805593, +48 (91) 4805696, +48 (91) 4805510, +48 (91) 4805559, +48 (91) 4805678,  +48 (91) 4805851, +48 (91) 4805628,
  • zabezpieczenia generalne i procedura tranzytu: +48 (91) 4805727, +48 (91) 4805571.

  Adres e-mail:sww-5.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy:ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.

   

  Szósty Dział Organu Wierzyciela:

  realizuje zadania w zakresie:

  1. udziałw postępowaniach: upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym, restrukturyzacyjnym
  2. prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.

   

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

  Kontakt telefoniczny:

  • postępowania upadłościowe, naprawcze, likwidacyjne, restrukturyzacja: +48 (91) 8103469,
  • Rejestr Zastawów Skarbowych: +48 (91) 8103440, +48 (91) 8103509.

  Adres e-mail: sww-6.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy:ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin

   

  Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 z późn. zm.),
  • ustawa z 16 listopada 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm),
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. poz. 419),
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. z 2018 poz. 1096),
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. poz. 1919).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.04.2017 Data publikacji: 16.02.2017 12:22 Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2020 14:53
  Autor: Rafał Buńkiewicz Osoba publikująca: Anna Smolińska Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian