Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz podległe jej jednostki: Urzędy Skarbowe i Zachodniopomorski Urzęd Celno-Skarbowy w Szczecinie (zwane dalej: IAS w Szczecinie).

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z siedzibą przy ul. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin, nr tel. (91) 48 03 602 adres e-mail: sekretariat-dyrektora@zp.mofnet.gov.pl

2.   W Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.szczecin@mf.gov.pl lub telefonicznie (91) 48 03 755

3.   IAS w Szczecinie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

·     pobór i zwrot podatków i ceł oraz egzekucja należności Skarbu Państwa;

·     kontrola obrotu towarowego z zagranicą;

·     zwalczanie przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;

·     i innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.

4.   W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6.   W związku z przetwarzaniem przez IAS Szczecinie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

·       dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor IAS w Szczecinie    ;

·       sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

·       ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7.   W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Szczecinie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Szczecinie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

·       dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.

·       dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

Informacja dotycząca stosowanego monitoringu wizyjnego prowadzonego w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie

1.      Monitoring wizyjny w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie, został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem Administratora nad jego terenem oraz terenem wokół obiektów (wejścia do budynków, parkingi), w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.

2.      Budynki objęte monitoringiem są oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany").

3.      Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, stołówek, palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

4.      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

1)     Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2, 70 – 525 Szczecin, tel. (91) 48 03 602, e-mail sekretariat-dyrektora@zp.mofnet.gov.pl

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem: iod.szczecin@mf.gov.pl , tel. (91) 48 03 755;

3)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników na terenie monitorowanym;

4)     Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

5)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub ADO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.). Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu;

7)     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;

8)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);

9)     Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.05.2018 Data publikacji: 28.05.2018 14:36 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2018 12:57
Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski