Schemat procedury kontroli podatkowej

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców publikujemy schemat procedury kontroli podatkowej.

 

 

 

 

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa
zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli z wyłączeniem przypadków określonych
w art. 48 ust. 11  ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców
oraz art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Doręczenie przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli

Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli

Sporządzenie protokołu kontroli

Zakończenie kontroli poprzez doręczenie przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy protokołu kontroli

Prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień  wraz z wnioskami dowodowymi
w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu - w przypadku, gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami protokołu

 

Rozpatrzenie zastrzeżeń  w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i zawiadomienie
o sposobie ich załatwienia

SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PODATKOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki prawne przysługujące kontrolowanemu:

-sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności,

-ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie,

-skarga na podstawie przepisów ustawy kodeks postępowania  administracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.10.2018 Data publikacji: 18.10.2018 12:30 Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2018 11:44
Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski