Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Właściwość rzeczowa i sposób załatwiania spraw wynika w szczególności z przedstawionych poniżej przepisów:

   

  W sprawach celnych

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Krajowej (Dz.U.z 2016 r.,poz.1947),
  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 727),
  • rozporządzenie Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L 302.1 z dnia 19 października 1992 r. z późn. zm.),
  • rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L 253.1 z dnia 11 października 1993r. z późn. zm.),
  • unijny kodeks celny,
  • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228) 

  W sprawach podatkowych w zakresie podatków importowych

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity w Dz. U. Nr 177 z 2011r., poz.1054 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity w Dz. U. 2014r., poz. 792 z późn. zm.)

  W sprawach dotyczących transportu drogowego

  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.,
  • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)

  W sprawach karnych skarbowych

  • Kodeks Karny Skarbowy (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 186 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.,
  • Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228)

   

  Należy pamiętać, iż:

  1. W zakresie spraw administracyjnych obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
  2. W zakresie ogólnych zasad postępowania w przypadku wpływu dokumentów, trybu postępowania z aktami w toku bieżącej pracy i ich obiegu, zapewniające tym samym jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania akt /sposób przyjmowania spraw/: zarządzenie nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach celnych i składnic akt w urzędach celnych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w administracji celnej oraz stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia instrukcja kancelaryjna(Dz. Urz. MF).
  3. W sprawach skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.02.2017 Data publikacji: 16.02.2017 12:44 Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2017 12:44
  Autor: Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie Osoba publikująca: Agnieszka Chaberska Osoba modyfikująca: Agnieszka Chaberska
  Rejestr zmian