Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

  Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 z późn. zm.):

  1. Kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia.
  2. O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie zawiadamia się pisemnie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin jej zakończenia.
  3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy kontrola celno-skarbowa jest wykonywana na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

  W przypadku przekształcenia na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 z późn. zm.) kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, w sprawie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) - z wyjątkiem art. 165 tej ustawy.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism wynikają z Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie oraz z imiennych upoważnień wydanych przez Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.02.2017 Data publikacji: 22.02.2017 10:54 Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2017 13:21
  Autor: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba publikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska