Stan spraw załatwionych w urzędzie

  Stan spraw załatwionych w urzędzie

  Stan spraw załatwionych w urzędzie

  Podstawę prawną załatwiania spraw w urzędzie skarbowym stanowią przepisy następujących aktów prawnych:

  • ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zmianami),
  • ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zmianami),
  • ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zmianami),
  • ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2226 ze zmianami),
  • ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 869 ze zmianami),
  • rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zmianami).

  W urzędzie skarbowym przyjmowanie korespondencji z zewnątrz oraz umieszczanie na niej daty wpływu należy do obowiązków pracowników kancelarii. Wyjątek stanowią procedury określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zmianami).

  Ponadto, gdy wymaga tego charakter sprawy lub sposób jej załatwienia, do odbioru i ewidencjonowania korespondencji mogą być upoważnieni inni pracownicy, w szczególności na stanowiskach operacyjnych obsługujących podatników w urzędach skarbowych. W takim przypadku, upoważniony pracownik, po potwierdzeniu odbioru na kopii dokumentu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać go do kancelarii, w celu umieszczenia na nim pieczęci wpływu.

  Korespondencję kierowaną do naczelnika urzędu, kancelaria przekazuje do sekretariatu naczelnika. Pozostałe pisma również są ponownie ewidencjonowane w odpowiednich rejestrach oraz przekazywane, zgodnie ze strukturą organizacyjną urzędu, do dekretacji i akceptacji właściwym komórkom merytorycznym. Dekretujący pisma umieszczają obok pieczęci wpływu nazwiska pracowników, którym zostanie przydzielona wpływająca korespondencja do załatwienia. Kierownicy komórek organizacyjnych na bieżąco weryfikują terminowość spraw załatwianych w komórkach. Dokumentacja spraw załatwionych przechowywana jest w postaci papierowej oraz częściowo w postaci zapisu elektronicznego.

  Zestawienia spraw  załatwionych przez urząd przed dniem 1 stycznia 2015 r. znajdują się  w archiwum BIP urzędu, w zakładce "Redakcja" (link otwiera nowe okno).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.05.2015 Data publikacji: 25.05.2015 13:43 Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2020 14:07
  Autor: Naczelnik US w Białogardzie Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian