Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Do zadań naczelników urzędów skarbowych należy w szczególności:

  • ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów;
  • rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych;
  • wykonywanie kontroli podatkowej;
  • podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin;
  • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;
  • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
  • dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych urzędu obsługującego naczelnika urzędu skarbowego;
  • wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych;
  • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Do zadań urzędów skarbowych należy:

  • prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
  • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
  • wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

  Tryb działania Izby Administracji Skarbowej / Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz Urzędu Skarbowego / Naczelnika Urzędu Skarbowego określają następujące akty prawne (stan na dzień 10.02.2020 r.):

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 768 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.);
  4. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.);
  5.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
  6.  Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 63 ze zm.);
  7.  Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 19 ze zm.);
  8.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 30 ze zm.);
  9.  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1889 ze zm.);
  10. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464 ze zm.);
  11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);
  12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.);
  13.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.);
  14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429);
  15. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914 ze zm.);
  16. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.);
  17. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.);
  18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
  19. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.);
  20. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2134 ze zm.);
  21. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 ze zm.);
  22.  Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1446);
  23.  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1169).

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2020 09:26
  Autor: Naczelnik US w Białogardzie Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian