Zasady udostępniania informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Zasady udostępniania informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Zasady udostępniania informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  • Zasady udostępniania informacji publicznej

  Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej i powinien zawierać: określenie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej, dane teleadresowe wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz sposób lub formę udostępnienia informacji publicznej. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże skuteczne doręczenie właściwej odpowiedzi na wniosek jest uzależnione od zawarcia we wniosku wskazanych powyżej informacji.

  Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej, listownie lub złożyć w kancelarii.

  Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, organ powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub, w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej zostanie umorzone.

  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  Informacja publiczna podlega udostępnieniu pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu na podstawie odrębnych przepisów (np. w związku z ochroną tajemnicy skarbowej, danych osobowych, prywatności)

  Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji służy odwołanie, które można wnieść w terminie 14 dni do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 30 dni, na decyzję wydaną w następstwie rozpatrzenia odwołania. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  Nie podlega udostępnieniu na wniosek informacja, jeśli przepisy innych ustaw określają odmienne zasady i tryb dostępu (dotyczy to w szczególności udostępniania akt postępowań administracyjnych/podatkowych uregulowanego przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 73) i odpowiednio Ordynacji podatkowej (art. 178), które określają podmioty uprawnione do dostępu do akt oraz sposób ich udostępniania). W takich przypadkach organ poinformuje wnioskodawcę o przepisach określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji.

  • Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji.

  Informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w przypadkach o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - np. informacje, które nie zostały udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - udostępniane są na wniosek. Wówczas warunki ponownego wykorzystywania informacji określane są indywidualnie. Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

  Wnioskodawca, do którego zobowiązany (podmiot sektora publicznego) skierował ofertę, o której mowa w ust.1 pkt 3 ustawy, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

  Zobowiązany może odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz w przypadku decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 30 dni, na decyzję wydaną w następstwie rozpatrzenia odwołania, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.09.2016 Data publikacji: 12.09.2016 14:17 Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2016 13:11
  Autor: Izba Skarbowa w Szczecinie Osoba publikująca: Paweł Bryja Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian