«Powrót

Czasowe ograniczenia w ruchu granicznym na granicy wewnętrznej UE

Czasowe ograniczenia w ruchu granicznym na granicy wewnętrznej UE

Czasowe ograniczenia w ruchu granicznym na granicy wewnętrznej UE

Przejście graniczne, tablica z symbolem UE, flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 • Od 15 do 24 marca 2020 r. przywrócona zostaje tymczasowo kontrola graniczna osób przekraczających granicę państwową będącą granicą wewnętrzną UE.
 • Przywrócenie kontroli dotyczy jedynie osób.
 • Nie ogranicza obrotu towarowego w ramach unii celnej.

Czasowe ograniczenia wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 marca 2020 r. sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

W okresie od 15 do 24 marca br. granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych 37 miejscach (na granicy z Czechami – 15, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 15, z Litwą – 2). Kontrola graniczna będzie także prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Pełna lista stanowi załącznik do ww. rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 marca 2020 r. sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (plik PDF; 1,35 MB)

Kontrolę graniczną osób prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej.

Ograniczenia wjazdu do Polski dla cudzoziemców

Od 15 marca br. w ruchu osobowym na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych, lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową mogą jedynie:

 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,
 • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Dodatkowe informacje o ograniczeniach w ruchu na polskiej granicy w komunikacie MSWiA: Ograniczenia w ruchu na polskiej granicy