Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie obejmuje województwo zachodniopomorskie w zakresie podatników określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2017 r. poz. 437) są to:

  1) podatkowe grupy kapitałowe,
  2) banki,
  3) zakłady ubezpieczeń,
  4) jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zmianami) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  5) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  6) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
  7) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
           a) w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami), albo
           b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 679) biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
           c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
           d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów
  - z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 11:35 Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2018 11:35
  Autor: Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian