Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Podstawę prawną załatwiania spraw w urzędzie skarbowym stanowią przepisy następujących aktów prawnych:

  • ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 900 ze zm.),
  • ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2018.0.2096 ze zm.),
  • ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U.2019.0.1438 ze zm.),
  • ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz.U.2020.0.19 ze zm.),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
  • Zarządzenie Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania w Ministerstwie Finansów w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej, oraz wzoru odpowiedzi na skargę, zmienione Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r.

  W urzędzie skarbowym przyjmowanie korespondencji z zewnątrz oraz umieszczanie na niej daty wpływu należy do obowiązków pracowników kancelarii. Wyjątek stanowią procedury określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zmianami).

  Ponadto, gdy wymaga tego charakter sprawy lub sposób jej załatwienia, do odbioru i ewidencjonowania korespondencji mogą być upoważnieni inni pracownicy, w szczególności na stanowiskach operacyjnych obsługujących podatników w urzędach skarbowych. W takim przypadku, upoważniony pracownik, po potwierdzeniu odbioru na kopii dokumentu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać go do kancelarii, w celu umieszczenia na nim pieczęci wpływu.

  Korespondencję kierowaną do naczelnika urzędu, kancelaria przekazuje do sekretariatu naczelnika. Pozostałe pisma również są ponownie ewidencjonowane w odpowiednich rejestrach oraz przekazywane, zgodnie ze strukturą organizacyjną urzędu, do dekretacji i akceptacji właściwym komórkom merytorycznym. Dekretujący pisma umieszczają obok pieczęci wpływu nazwiska pracowników, którym zostanie przydzielona wpływająca korespondencja do załatwienia. Kierownicy komórek organizacyjnych na bieżąco weryfikują terminowość spraw załatwianych w komórkach. Dokumentacja spraw załatwionych przechowywana jest w postaci papierowej oraz częściowo w postaci zapisu elektronicznego.

  Zestawienia spraw  załatwionych przez urząd przed dniem 1 stycznia 2015 r. znajdują się  w archiwum BIP urzędu, w zakładce "Redakcja" (link otwiera nowe okno).
   


  Stan załatwionych spraw 01.01.2021 - 30.06.2021
  Stan załatwionych spraw 01.07.2020 - 31.12.2020
  Stan załatwionych spraw 01.01.2020 - 30.06.2020
  Stan załatwionych spraw 01.07.2019 - 31.12.2019
  Stan załatwionych spraw 01.01.2019 - 30.06.2019
  Stan załatwionych spraw 01.07.2018 - 31.12.2018
  Stan załatwionych spraw 01.01.2018 - 30.06.2018
  Stan załatwionych spraw 01.07.2017 - 31.12.2017
  Stan załatwionych spraw 01.01.2017 - 30.06.2017
  Stan załatwionych spraw 01.07.2016 - 31.12.2016
  Stan załatwionych spraw 01.01.2016 - 30.06.2016
  Stan załatwionych spraw 01.07.2015 - 31.12.2015

  Stan załatwionych spraw 01.01.2015 - 30.06.2015
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.05.2015 Data publikacji: 28.05.2015 12:07 Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2021 07:32
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu Osoba publikująca: Agnieszka Psonak Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian