Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniach PIT

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniach PIT

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniach PIT

Na białym tle symbole narzędzi budowlanych, obok napis ulga termomodernizacyjna w rozliczeniach PIT
 • Po raz drugi w rozliczeniach podatkowych można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
 • Ulgę można wpisać w usłudze Twój e-PIT.
 • W ubiegłym roku z ulgi skorzystało ponad 4,6 tys. podatników woj. zachodniopomorskiego.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego mają prawo do ulgi podatkowej związanej z termomodernizacją.

Jako budynki mieszkalne jednorodzinne uważa się budynki wolno stojące albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Muszą stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość.

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od dochodu (lub przychodu w przypadku PIT-28) wydatki poniesione na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Wśród wydatków uprawniających do odliczenia znajdują się wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Pełną listę zawiera Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Odliczyć można przykładowo:

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej czy instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pompę ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarkę okienną i drzwiową.

Odliczać można materiały i usługi związane z termomodernizacją.

Przepisy nie przewidują możliwości skorzystania z ulgi korzystać w zakresie wydatków ponoszonych na modernizację termiczną budynków przynależnych w gospodarstwach domowych, jak np. garaże, budynki gospodarcze, stodoły, jeżeli nie znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym.

Skorzystać z niej można składając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28 dołączając do zeznania załącznik PIT/O.

Kto nie może odliczyć ulgi

Z odliczenia nie skorzystają właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych np. blokach ani właściciele lokali przemysłowych (komercyjnych) w takich budynkach np. sklepy, biura.

Z ulgi nie może również skorzystać osoba, która ponosi wydatki na budynek nie będący jej własnością – a którym dysponuje w ramach praw zależnych – np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu.

Kwoty odliczenia

Maksymalnie można odliczyć 53 tys. zł. Kwota odliczenia nie może przekroczyć tego limitu niezależnie od liczby realizowanych termomodernizacji w poszczególnych latach, ani też od liczby posiadanych nieruchomości. Jeżeli natomiast małżonkowie posiadają nieruchomości objęte współwłasnością– limit dotyczy osobno każdego z małżonków.

Jeżeli dochody podatnika za dany rok były niższe od kwoty ulgi, z której chce skorzystać należy wykazać ulgę w pełnej poniesionej wartości. Odliczenia można dokonać w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Nie można zbiorczo odliczyć od dochodu jednego roku wszystkich wydatków ponoszonych w kilka lat. Można  natomiast skorygować deklarację za lata wcześniejsze, jeśli podatnik np. zapomniał odliczyć ulgę.

Odliczyć można tylko zakupy udokumentowane wystawioną fakturą VAT. Nie można zatem korzystać z ulgi w przypadku:

 • usług remontowo – montażowych wykonywanych przez podatników którzy korzystają ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł rocznie;
 • kupna towarów używanych od osób niebędących podatnikami VAT.

Do ulgi nie upoważnia koszt pracy własnej.

Jak długo można korzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku. Pamiętać należy, że z ulgi można korzystać w związku z wydatkami, które muszą zostać w okresie 3 kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Dowodem zrealizowania inwestycji powinien być albo odbiór techniczny albo odpowiednia dokumentacja powykonawcza albo odbiór dokonywany przez audytora potwierdzającego polepszenie standardu energetycznego nieruchomości.

Jeżeli odbiór techniczny nie jest konieczny zgodnie z przepisami prawa budowlanego - zakończenie inwestycji może być przeprowadzone samodzielnie, bez dodatkowych dokumentów. Wystarczy wówczas złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że inwestycja jest zrealizowana. Wystarczające jest odpowiednie samodzielne udokumentowanie końca inwestycji.

Warunki skorzystania z ulgi

Aby odliczać ulgę należy spełnić kilka wymogów:

 • odliczać można tylko towary, produkty i usługi, wskazane w wykazie, na które posiada się faktury;
 • przedsięwzięcie musi być ukończone w ciągu trzech lat (licząc je od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek – marzec 2020 – zakończenie nie później niż 31 grudnia 2023 r.);
 • ulgę można stosować wyłącznie w domach używanych (wydatki na podobne cele poniesione w trakcie budowy, nie uprawniają do ulgi);
 • poczynione wydatki należy odliczać na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT. rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne (nie ma wymogu zrobienia uprzedniego audytu termomodernizacyjnego).

Nie ma wymogu zrobienia uprzedniego audytu energetycznego potwierdzającego, że poczynione wydatki polepszyły (lub w przyszłości mogą polepszyć) zasady termiczne budynku.

Ulga w Twój e-PIT

Składając zeznanie przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT  wystarczy dopisać ją w miejscu przeznaczonym do modyfikacji ulg i odliczeń.

***

W ubiegłym roku z ulgi skorzystało 4.667 zachodniopomorskich podatników. Wspólnie odliczyli kwotę 84.738.805 zł.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.02.2021 Data publikacji: 25.02.2021 10:36 Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2021 10:36
Autor: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba publikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
Rejestr zmian