Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Podstawę prawną załatwiania spraw w Izbie Skarbowej w Szczecinie stanowią przepisy następujących aktów prawnych:

  • ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zmianami),
  • ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
  • ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zmianami),
  • ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 186 ze zmianami),
  • zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (zmienionym zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r., zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r., zarządzeniem nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r.),
  • zarządzenia nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. Min. Fin z 2012 r. poz. 44).

  W izbie przyjmowanie korespondencji z zewnątrz oraz umieszczanie na niej daty wpływu należy do obowiązków pracowników kancelarii. Wyjątek stanowią procedury określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zmianami).

  Ponadto, gdy wymaga tego charakter sprawy lub sposób jej załatwienia, do odbioru i ewidencjonowania korespondencji mogą być upoważnieni inni pracownicy, w szczególności na stanowiskach operacyjnych obsługujących podatników w urzędach skarbowych. W takim przypadku, upoważniony pracownik, po potwierdzeniu odbioru na kopii dokumentu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać go do kancelarii, w celu umieszczenia na nim pieczęci wpływu.

  Korespondencję kierowaną do dyrektora izby kancelaria przekazuje do sekretariatu dyrektora. Pozostałe pisma również są ponownie ewidencjonowane w odpowiednich rejestrach oraz przekazywane, zgodnie ze strukturą organizacyjną izby, do dekretacji i akceptacji właściwym komórkom merytorycznym. Dekretujący pisma umieszczają obok pieczęci wpływu nazwiska pracowników, którym zostanie przydzielona wpływająca korespondencja do załatwienia. Kierownicy komórek organizacyjnych na bieżąco weryfikują terminowość spraw załatwianych w komórkach. Dokumentacja spraw załatwionych przechowywana jest w postaci papierowej oraz częściowo w postaci zapisu elektronicznego.

  Tabele z lat ubiegłych znajdują się  w archiwum BIP Izby, w zakładce "Redakcja" (link otwiera nowe okno).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 08:47 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2019 11:22
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim Osoba publikująca: Agnieszka Psonak Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian