Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie w tym urzędach skarbowych województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniopomorskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Szczecinie wraz z Delegaturami i Oddziałami Celnymi (dalej: IAS w Szczecinie) oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z siedzibą przy ul. Roosevelta 1,2. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:

 •  pisemnie: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, ul. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin;
 •  poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, której adres dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl w zakładce Kontakt - Dane teleadresowe; - pocztą elektroniczną na adres ias.szczecin@mf.gov.pl
 •  telefonicznie: (91) 48 03 602

2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa tel. (22) 694 55 55, e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

3. W IAS w Szczecinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.szczecin@mf.gov.pl

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U.2018.508 t. j. (dalej: ustawa o KAS).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 •  Ministerstwo Finansów;
 •  Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
 •  Centrum Informatyki Resortu Finansów;
 •  Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
 •  Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 •  inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych dostępnego w Dzienniku urzędowym (Dz.Urz.MRiF.2017.44.)

7. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Szczecinie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 •  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 •  ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 •  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Szczecinie na mocy obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 47c. ustawy o KAS. Dotyczy to poniższych przypadków:

 •  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości KAS;
 •  dokonywanie analizy ryzyka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 i 12a ustawy o KAS, może polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych lub na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, wywołującym skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.05.2018 Data publikacji: 28.05.2018 14:36 Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2019 11:46
Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska