«Powrót

Marynarze - zwolnienie podatkowe

Marynarze - zwolnienie podatkowe

Marynarze - zwolnienie podatkowe

Informujemy, że od 01.01.2020 r. podatnicy – marynarze mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z pracy świadczonej na statkach.
Zwolnienia nie mogą jednak zastosować marynarze, którzy pracują na holownikach i pogłębiarkach – na których przewóz ładunku/wydobytego materiału drogą morską stanowił mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku.

Jakie warunki należy spełnić żeby uzyskać zwolnienie?

 • Marynarz musi wykonywać pracę na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej,
 • Okres świadczenia pracy w roku podatkowym musi wynosić  łącznie co najmniej 183 dni (pół roku),
 • Marynarz musi złożyć do urzędu skarbowego odpowiednie zaświadczenie. Zaświadczenie takie wystawi armator lub agencja zatrudnienia.Termin na złożenie zaświadczenia upływa z końcem terminu na złożenie zeznania rocznego, czyli 30.04. następnego roku podatkowego.

Co powinno zawierać zaświadczenie?

 1. Przy pracy na statku podnoszącym polską banderę:
 • imię i nazwisko marynarza, jego adres zamieszkania i numer PESEL lub
  w przypadku jego braku - numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • liczbę dni przepracowanych w roku, którego dotyczy zaświadczenie,
  z podaniem okresów zatrudnienia i nazwy statku,
 • kwotę dochodu oraz zaliczek odprowadzonych na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych marynarza,
 • informacje dotyczące armatora, podawane w przypadku ubiegania się przez armatora o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
  w rolnictwie lub rybołówstwie, obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, identyfikator gminy, w której armator ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), formę prawną, wielkość, klasę działalności, w związku
  z którą armator ubiega się o pomoc publiczną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

    2. Przy pracy na statku podnoszącym inną, niż polska, banderę:

 • imię i nazwisko marynarza, jego adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • liczba dni przepracowanych w roku przez marynarza, którego dotyczy zaświadczenie, z podaniem okresów zatrudnienia, nazwy i bandery statku,
 • kwota przychodu marynarza z tytułu pracy u armatora,
 • informacje dotyczące armatora obejmujące: imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika, formę prawną.

Przepisy prawa nie przewidują żadnego urzędowego wzoru zaświadczenia, dlatego nie ma znaczenia, w jakiej formie armator, czy agencja zatrudnienia wystawi zaświadczenie. Marynarz, który chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego powinien tylko upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej informacje znajdują się w zaświadczeniu.

Podstawa prawna:

 1. Art. 21 ust. 1 pkt 23c, oraz ust. 35 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.),
 2. Art. 18 ust. 2, art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu  (Dz.U. z 2020 r. poz. 135).
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.11.2020 Data publikacji: 06.11.2020 10:43 Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2020 12:24
Autor: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba publikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
Rejestr zmian