«Powrót

Zmiany w CIT – wkłady pieniężne, podatek od przychodów z budynków

Zmiany w CIT – wkłady pieniężne, podatek od przychodów z budynków

Zmiany w CIT – wkłady pieniężne, podatek od przychodów z budynków

  • 4 lipca 2018 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1291).
  • Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop") - dotyczą one m.in. wkładów pieniężnych i podatku od przychodów z budynków.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że 4 lipca 2018 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1291), która wprowadza m.in. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop").

Zakres stosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 updop

Zmieniono redakcję przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, w celu wyeliminowania niepożądanej interpretacji tego przepisu, zgodnie z którą opodatkowaniu miałoby podlegać wnoszenie do spółek wkładów pieniężnych. Z uwagi na to, że nowelizacja z 27 października 2017 r. nie miała na celu osiągnięcia takiego skutku (tj. opodatkowania wkładów pieniężnych), zmieniono redakcję przepisu tak, aby precyzyjnie wskazywał, iż zakres stosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 updop odnosi się wyłącznie do wnoszenia wkładów niepieniężnych.
Powyższa zmiana ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych począwszy od roku podatkowego, który rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r.

Zwolnienie od podatku przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia...

Nowelizacją wprowadzono zwolnienie od podatku przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanym przez bank na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji wypłaconych przez bank premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1779).
Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Opodatkowanie podatkiem od przychodów z budynków

Rozszerzono zakres opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków poprzez wprowadzenie opodatkowania wszystkich budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych)  położonych na terytorium Polski. Podkreślić należy, że podatek od przychodów z budynków będzie płacony od tych środków trwałych w postaci budynków, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). Jeżeli tylko część budynku będzie oddana do używania na podstawie umowy najmu, wówczas podatnik będzie obowiązany do zapłaty podatku od przychodów z budynków od tej części, która została wynajęta.
Z zakresu tego podatku wyłączono budynki mieszkalne, które zostaną oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, pod warunkiem iż takie zwolnienie będzie stanowiło rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
Regulacje podatkowe zawierają także postanowienie pozwalające na nieustalanie przychodu – możliwość taka istnieć będzie, jeżeli łączny udział oddanej do używania powierzchni budynku nie będzie przekraczać 5% całkowitej powierzchni budynku.

Zmianie uległ również sposób stosowania limitu (kwoty) 10 mln zł, poniżej którego nieruchomości nie były objęte podatkiem od przychodów z budynków i która to wartość stanowiła swoistą kwotę wolną (na nieruchomość). Obecnie dla celów objęcia omawianym rozwiązaniem nie ma znaczenia wartość budynku. Jednocześnie przyjmuje się, że powyższa kwota 10 mln zł przypada na podatnika bez względu na ilość i wartość posiadanych przez niego budynków.
Jednocześnie w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 10 mln zł będzie dzielona na te podmioty w proporcji, w jakiej przychód z budynku podatnika pozostaje w ogólnej kwocie przychodów wszystkich podmiotów powiązanych. Rozwiązanie to ma na celu przeciwdziałanie ewentualnemu przenoszeniu własności (współwłasności) budynków pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym.

Klauzula TAAR

Kolejnym rozwiązaniem, którego celem jest przeciwdziałanie stosowaniu przez podatnika działań optymalizacyjnych zmierzających do niepłacenia podatku od przychodów z budynków, jest wprowadzenie klauzuli TAAR polegającej na tym, iż regulacje dotyczące omawianego podatku stosować się będzie również w przypadku, gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości lub w części własność lub współwłasność budynku (albo odda do używania w ramach umowy leasingu) w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków (w zakresie, w jakim zastosowanie znajdzie ta klauzula budynku lub ich części nie będą podlegały opodatkowaniu u podmiotu, który je nabył od podatnika).

Ustawa wprowadza również rozwiązanie umożliwiające podatnikom odzyskanie podatku od przychodów z budynków. Podatek od przychodów z budynków podlegać będzie zwrotowi wyłącznie na wniosek podatnika. Przy czym możliwość taka będzie miała miejsce, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych zgodnie z zasadami ogólnymi w złożonym zeznaniu podatkowymi oraz podatku od przychodów z budynków.
Zgodnie z przepisami przejściowymi, powyższe rozwiązanie, jako korzystne dla podatników, będzie mogło być stosowane także do podatku minimalnego zapłaconego przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Dodatkowo podatnicy, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, będą mogli stosować rozwiązanie dotyczące objęcia podatkiem tylko tej części budynku, która jest wynajmowana (zmiana korzystna dla podatnika) w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. Ponadto również już od tego roku podatkowego podatnicy będą mogli przy ustalaniu podstawy opodatkowania wyłączyć z opodatkowania także budynki handlowo-usługowe, jeżeli są wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne cele podatnika (dotychczas takim rozwiązaniem są objęte tylko budynki biurowe).
Pozostałe zmiany dotyczące podatku minimalnego znajdą zastosowanie od nowego roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2018 r.