Nabór na stanowisko referenta ds. analiz i planowania w Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu

  Nabór na stanowisko referenta ds. analiz i planowania w Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu

  Numer: 175689
  Tytuł: Nabór na stanowisko referenta ds. analiz i planowania w Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu
  Data publikacji: 04.12.2015 09:19
  Termin składania ofert: 15.12.2015 23:59

  Opis

      Ogłoszenie nr: 175689
      Data ukazania się ogłoszenia: 04 grudnia 2015 r.


  Izba Skarbowa w Szczecinie

      Dyrektor
      poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
      referent
      do spraw analiz i planowania
      Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania


      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


      ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


  Wymiar etatu: 1

      Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

      Izba Skarbowa w Szczecinie
      ul. Roosevelta 1-2
      70-525 Szczecin

  Miejsce wykonywania pracy:

      Kołobrzeg
      Urząd Skarbowy w Kołobrzegu
      ul. Armii Krajowej 2, 78-100 Kołobrzeg

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

      analizowanie informacji o podatnikach,
      analizowanie informacji o transakcjach oraz podatnikach podatku od towarów i usług zawartych w aplikacjach i systemach podatkowych, w tym w systemie VIES oraz wnioskowanie o przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontroli podatkowych w związku z wynikami analiz,
      prowadzenie spraw z zakresu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
      analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.

  Warunki pracy
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

      - kontakty zewnętrzne z pracownikami Izby Skarbowej w Szczecinie, urzędów skarbowych, innych urzędów i instytucji;  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  - stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy i inne urządzenia biurowe,
  - oświetlenie sztuczne i naturalne,
  - brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku urzędu,
  - brak toalet dla osób niepełnosprawnych.


  Inne
  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
  n i e z b ę d n e

      wykształcenie: średnie
      pozostałe wymagania niezbędne:
          znajomość przepisów prawa podatkowego,
          umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów, formułowania wniosków,
          umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
          samodzielność.

  wymagania dodatkowe

      wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub ekonomii lub administracji lub organizacji i zarządzania lub studia podyplomowe z zakresu skarbowości lub podatków lub finansów publicznych lub rachunkowości,
      przeszkolenie w zakresie analiz i planowania,
      umiejętność rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach nietypowych,
      umiejętność obsługi specjalistycznych programów używanych w administracji skarbowej,
      umiejętność pracy w zespole,
      odpowiedzialność, dokładność systematyczność,
      1 rok stażu pracy w organach podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

      życiorys i list motywacyjny
      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
      kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
      Inne dokumenty i oświadczenia
          kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
          kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.
      Termin składania dokumentów:
          15-12-2015
      Miejsce składania dokumentów:
          Izba Skarbowa w Szczecinie
          ul. Roosevelta 1-2
          70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
          - z dopiskiem "oferta pracy do US Kołobrzeg"


      Inne informacje:
          Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

          Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 280,46 zł

          Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-700.